Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ในส่วนกลาง ติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ : ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ กองกลาง

ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาเขต ให้ติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ : ฝ่ายการเงินของวิทยาเขตที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่

โดยให้แนบสำเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมทั้ง ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ตามเอกสารข้างล่างนี้ 

 

เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้

    ๑. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา

    ๒. สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด (สำหรับนักศึกษาที่จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว)

    ๓. สำเนาใบลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่จ่ายค่าลงทะเบียน)

      ๔. แบบกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา (คลิ๊ก>>>>)

    ๕. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น  (สำหรับนักศึกษาที่จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว)

        ปล. ***สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง***

 


---> ดาวน์โหลด


---> ดาวน์โหลด

เพิ่มเติม


---> ดาวน์โหลด